ید نقش بسار مهمی در حفظ سلامت مرجانها و ماهی ها دارد
مازاد اکسیژن تولید شده توسط جلبک های زئوگزانتلا که در بافت مرجان ها
زندگی می کنند نوعی سم برای بافت های حساس مرجان محسوب میشود و ید
این خاصیت سمی بودن اکسیژن را از بین میبرد .
اهمیت ید را نمیتوان در اکواریوم مرجانی نادیده گرفت .
میزان ید موجود در اب دریا در حدود 0.06 میلی گرم در لیتر است