جام جم آنلاين: اين ماجرا شايد باوركردني نباشد اما در هر حال يك فروشگاه شهر مونسو فرانسه قرباني يك شيوه ابتكاري سارقان شده است.به گزارش روز شنبه جام جم آنلاين به نقل از لو ژورنال دو سان اِ دو لوار، يك فروشگاه شهر مونسو به صحنه وحشت عمومي مشتريان و كاركنان به دليل حضور يك موش بزرگ تبديل شد. مشتريان هر يك به گوشه اي گريخته و كاركنان به رغم ترس تلاش مي كردند جونده را از فروشگاه بيرون بياندازند.
با اينكه وجود موش هاي بزرگ در جوي هاي مركز شهر مونسو مساله اي غير عادي نيست اما ورود يكي از آنها از در اصلي فروشگاه مملو از مشتري امري معمول نبود.
سرانجام در حوالي بعد از ظهر موش به دام افتاده و فروشگاه به وضع عادي بازگشت. در اين هنگام كاركنان متوجه ناپديد شدن برخي از كالا هاي گران قيمت اما سبك وزن شدند. يكي از كاركنان ناگهان به ياد يك زوج افتاد كه در گوشه اي آرام و آسوده ايستاده و ظاهرا از موش نمي ترسيدند.
در هر حال، انداختن يك موش بزرگ به داخل يك فروشگاه مملو از مشتري براي ايجاد وحشت و با هدف سرقت قطعا عملي غيرقانوني است اما دستكم به عنوان ارتكاب جرم با شيوه اي نوين مي توان به آن جايزه ابتكار را در رشته سرقت داد.
ماموران پليس تحقيقات در ارتباط با اين سرقت را آغاز كرده اند. با اين حال، هنوز ارزش كالاهاي به سرقت رفته مشخص نشده است.

منبع:جام جم آنلاین