معرف غذای مخصوص گلدفیش و ماهیان سرد آبی Sera Goldyغذای Sera Goldy سرا گلدی ساخت شرکت سرا
مخصوص گلد فیش و ماهیان سرد آبی
حاوی مواد مغذی مورد نیاز جهت رشد گلدفیش ها
مناسب با فیزیولوژی خاص گوارش گلدفیش ها حتی گلدفیش های فانتزی حساس و ماهیان سردآبی دیگر