در روز 20 شهریور که روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات است دارند سگ هارا میکشند در این یک غم دیگر هم اضافه شد