یه سگ کوچولوی با تربیت برا دختر کو
چولوم میخوام هر کسی می تونه کمکم کنه ، متشّکرم09127337001