بچه ها دقت کردین کم کم داره تعداد خواننده ها از شنونده ها بیشتر میشه!!!