تترای دماغ قرمزتترای سر و دم روشن


تترای نئون طلائی


تترای دم قرمز آینه ای
تترای سلطنتی


تترای باله خونی


تترای امپراتور آبیتترای کله جواهرتترای کنگوتترای نئون

تترای جواهرتترای قلب خونی
تترای فانتوم سیاه


http://mahieman.******.com/cat-56.aspx