اوگی در فیلم هنرپیشه در شصت و نهمین جشنواره در آمریکا