بلند قدترین اسب دنیا با بیش از سه متر قد به همراه صاحب جوان خود شرین تامسون در کانادا زندگی می کند ... پو در حدود 1300 کیلوگرم نیز وزن دارد ...