انواع پایکا
دردنیا بر اساس محیط زندگی دو گروه پایکا وجود دارد.برخی از ان ها
درمناطق کوهستانی وصخره ای وگروه دیگردر مرغ زار هاواستپ ها زندگی
می کنند.پایکا های کوهستان زی از شکاف سنگ ها وصخره ها به جای
لانه استفاده می کنند در حالی که گروه دوم برای خود لانه حفر می
کنند.پایکا هایی که در ایران زندگی می کنندپایکای افغانی نامیده می
شوندوجزو پایکا های کوهستان زی هستند ودرتپه ماهور ها تاارتفاعات بالا
تر از3هزار متر پراکنده اند
جانوران اجتماعی
پایکا ها اغلب به صورت دسته جمعی ولی با فاصله ی نسبتا زیاداز هم
زندگی می کنند.ان ها دو نوع زندگی اجتماعی دارند.پایکا های مناطق
کوهستانی گروه های کوچک خانوادگی تشکیل می دهند ووظایف روزانه
مانند دیدبانی وجمع اوری غذارابین خود تقسیم می کنند اما پایکا های
مناطق خشک تر ومناطق استپی گروه های بزرگ تری تشکیل می
دهندونظام زندگی اجتماعی در ان ها پیشرفته تر است
!کوچولو های تنبل
برخی از انواع پایکا ها در مناطق کوهستانی زیر سنگ ها وصخره ها لانه
می سازندان ها بسیار تنبل هستندودر طول روز کار زیادی انجام نمی
دهند.بیشتر فعالیت ان ها درطول تابستان است که به دنبال جمع اوری
علوفه هستندان ها عادت دارن اطراف لانه علوفه جمع کنند که طول ان ها
به نیم متر هم می رسد.این کار همراه با سروصدای زیادی انجام می
شودوسرقت غذا وگرفتن محل خاب پایکا های دیگرمسعله اجیبی نیست
حمام افتاب
پایکا ها هم در روز وهم در شب خارج از لانه می شوند وشروع به فعالیت
می کنند.بیشتر ان هارا می توان در طول روز جلوی لانه هایشان دید این
موجودات ترسو وفراری نیستندوبه راحتی می توان به ان ها نزدیک شد.در
هنگام فرارنمی توانند به سرعت بدوندوپرش های کوتاهی دارند
پایکا در یک نگاه
پراکنش:دراسیای میانه ودر ایراندر استان هایی مانند خراسان
شمالیوخراسان رضوی وخراسان جنوبی وکرمان واصفهان وکردستان وتهران
وسمنان پراکنده است
زیست گاه:درمناطق کوهستانی ومناطق صخره ای وشیب داروخاک های
خشک زندگی می کند

http://mf-zoo.******.com/
اندازه:طول بدن150تا180میلی مترطول پا 29تا36میلی مترووزن ان500گرم
است
رژیم غذایی:بیشتر ازبرگ وشاخه گیاهان تغذیه می کند