آیا می دانید که حس بویایی گربه چهارده برابر از حس بویایی انسان قوی تر است ? گربه ها به حس بویایی خود برای بقای خود نیاز دارند . در واقع می توان گفت بینی گربه با اهمیت تر ارگان بدن گربه است . گربه از حس بویایی خود برای یافتن غذا ، جفت ، دشمن و همچنین قلمرو خود (که قبلا آن را علامتگذاری کرده) استفاده می کند . پس می توان گفت دنیای گربه ها دنیای بوها و رایحه هاست .

* یافتن غذا
لحظاتی بعد از متولد شدن ، بچه گربه از طریق قدرت بویایی خود سینه مادر را پیدا می کند و به طرف آن می خزد . از همان لحظه ، قدرت بویایی گربه او را به سوی غذا هدایت می کند . گاهی اوقات گربه از طریق قدرت بویایی خود به عجیب ترین جاها کشیده می شود . گربه های پیر و مسن حس بویایی ضعیفی دارند و در نتیجهء آن ممکن است طعم غذا را نیز به خوبی حس نکنند . در این مواقع بهتر است غذا را اندکی گرم کنید تا بودار تر شود .

* یافتن جفت
گربه های مادهء فحل رایحهء خاصی از خود متصاعد می کنند که یک گربه نر می تواند آن را از فواصل دور تشخیص دهد . گربه های نر خیابانی حتی گربه مادهء فحل شما را که فقط درون خانه زندگی می کند و از خانه خارج نمی شود تشخیص می دهند . گربه های ماده هم نرهای موجود در قلمرو را از طریق قدرت بویایی خود و علامتگذاری های گربه نر تشخیص می دهند .

* ایجاد قلمرو
گربه های نر از طریق ادرار خود و همچنین غدد موجود در پنجه و صورت خود ، منطقه و قلمرو خود را علامتگذاری می کنند . گربه نر مدام به قلمرو خود سر می زند و مکان های علامتگذاری شده خود را بو می کشد و درصورتیکه بو از بین رفته باشد ، دوباره علامتگذاری می کند .

* هشدار به دشمنان و خطرات احتمالی

آیا تا به حال گربه ای را دیده اید که با بدنی کشیده ، سری ایستاده و گوش های راست ، با دقت وارد اتاق یا جایی شود و شروع به بو کشیدن کند ؟ او دارد خطرات احتمالی را از طریق قدرت بویایی خود شناسایی می کند . آیا گربه دیگری در این محل حضور داشته ؟ داخل بستهء پستی جدیدی که برای شما رسیده چه چیزی قرار دارد ؟ بینی او پاسخ همهء این سوالات را به او خواهد داد . بچه گربه ها فقط ساعاتی بعد از متولد شدن ، به غریبه هایی که می خواهند به آنان دست بنند فو می کنند . آنها از طریق قnرت بویایی خود بوی مادر با بوی غیر از مادر خود را تشخیص می دهند در حالیکه هنوز کاملا کور و کر اند .

نکته . گربه سانان دارای ارگانی در درون دهان خود هستند به نام Jacobson . تنها گربه ها و مارها هستند که از این قوهء خارق العاده بهره مند اند. این ارگان در دهان گربه و دقیقا پشت دندان های جلویی قرار دارد ، و گربه در زمان استفاده از آن دهان خود را نیمه باز نگه می دارد و حالتی شبیه به "لبخند" در صورت گربه ایجاد می شود . Jacobson طعم هوا را حس می کند و اطلاعات بسیار مهم و مورد نیازی را به مغز گربه مخابره می کند .

منبع: رهگذر