[IMG]http://www.**********clinic.com/images/banners/border_Terrier1.jpg[/IMG]

نژاد بردر تریر


استفاده از بوردر تریر مخصوص کولی هایی بود که درمرزهای اسکاتلند وانگلیس زندگی می کردند. این نژاد برای شکار فوق العاده است آنها دردوندگی قدرت زیادی داشته هم پای اسب می دوند ودرشکار روباه بسیارمفید هستند.

[IMG]http://www.**********clinic.com/images/banners/border_Terrier.jpg[/IMG]


ارتفاع نرها دراین نژاد به 30 سانتیمترمی رسد. تا سال 1913درجنوب انگلیس نیزاین سگ را نمی شناختند ولی امروزه حتی درافریقا هم معروف شده وبه تعداد زیاد پرورش می یابد. درسال 1925 بنام Paddy معروف شد که باعث نجات 49 انسان ازمرگ شده بود.


[IMG]http://www.**********clinic.com/images/banners/border_Terrier13.jpg[/IMG]

[IMG]http://www.**********clinic.com/images/banners/border_Terrier10.jpg[/IMG]

[IMG]http://www.**********clinic.com/images/banners/border_Terrier4.jpg[/IMG]

[IMG]http://www.**********clinic.com/images/banners/border_Terrier6.jpg[/IMG]