آقايان در سن 14 تا 17 سال مانند کشور کره شمالي هستند:قدرتي ندارند ولي مانند اين

کشور ادعاي قدرت و سرکشي مي کنند.

در سن 18 تا 19سالگى، مثل هندوستان هستند: براي زندگي کردن 4راه پيش روي خود

مي بينند يا کنکور و قبولي يا سربازي به عبارت بهتر(آش خوري)يا بيشتر مواقع عاشق ميشن

و تا صبح واسه عشقشون شعر ميگن و يا پايان زندگي و مرگ.

در سن 20 تا 27 سالگى، مانند کانادا هستند: بسيار خون گرم و مهربان اوج جواني، زيبا و

دلربا، براي هر دختري خيلي زود ويزاي پذيرش صادر ميکنند..در اين دوران در تمام مدت از

طرف جنس مخالف زير نظر هستن و برايشان دامهاي زيادي گسترانده شده است.

بين سن27 تا 32 سالگى، مانند ترکيه هستند: بدين معنا که در دام گرفتار شده اند و فقط به

حرف رئيس بزرگ که همان خانومشان باشد گوش ميدهند...پر از عشق

در سن 32 تا 40 سالگى، مثل ژاپن هستند: کاملا کاري شده اند..آينده روشن را در فعاليت

شبانه روزي مي بينند.

بين 40 تا 50 سالگى، مانند روسيه هستند: بسيار پهناور، آرام و بسيار قدرتمند در جامعه و

به عنوان راهنما و حلال مشکلات.

در سن50 تا 65 سالگى، مانند کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق: با يک گذشته ى

درخشان و بدون آينده.

بعد از 65 سالگى، شبيه عربستان هستند: همگان فقط به خاطر مال و ثروت به آنها احترام

مي گذارند.