دوست عزیزم دونوع کار هست یکی اسکراچ برد هست ویکی هم سیاه قلم