بمب افکن شکاری لعنتی

بر فراز شهر من دیوار صوتی را نشکن.

خسته ایم از فریادهای خاموش درونیمان.

نگذار دیوارمان بشکند....