به مولا من که نفهمیدم چی شد اینجوری شد ....
ولی خیلی جالب بودش