به گزارش خبرنگار مهر، آرمان واعظی بعد از ظهر جمعه در آغاز طرح تکثیر بچه ماهی قزل آلا در اردبیل اظهار داشت: با اجرای این طرحها پیش بینی می شود امسال نسبت به سال

گذشته پرورش و تولید ماهی در استان حدود 20 درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به تولید سه هزار تن انواع ماهیان سرد آبی و گرم آبی در 300 مزرعه پرورش ماهی در سال جاری از مکانیزه کردن مزارع و افزایش دو برابری تولید ماهی در دو سال آینده خبر

داد.

مدیرشیلات و آبزیان استان اضافه کرد: برای تحقق این مهم به قابلیتهای شهرستانها حساب کرده ایم، چنانچه از ابتدای سال جاری تاکنون 25 هزار بچه ماهی برای تولید و تکثیر در اختیار

پرورش دهندگان شهرستان کوثر قرار گرفته است.

وی افزود: درسالهای اخیر پرورش و تولید فیل ماهی، تاس ماهی، اوزون برون، سفید و کولمه در استان آغاز شده و تا دو سال دیگر جشن برداشت خاوریار هم در استان برگزار خواهد

شد.

به گفته واعظی 17 میلیون قطعه در مرحله تخم سبز، 13 میلیون در مرحله چشم زده و شش میلیون قطعه نیز در مرحله بچه ماهی در بازارهای داخل و خارج از استان عرضه می شود .