محققان دانشگاه پلي‌تکنيک «لوزان» در بررسي‌هاي خود دريافتند که جمعيت‌هاي حيوانات همسان که در زيستگاه‌هاي يکسان زندگي مي‌کنند در ادامه اشتقاق ژنتيکي تصادفي مي‌توانند سيستم‌هاي زباني مختلفي را توسعه دهند. اين محققان با طراحي آزمايش شبيه‌سازي تکامل بر روي گروه‌هايي از روبات‌هاي همسان که در فضاهاي يکساني ايزوله شده بودند به اين نتايج دست يافتند. اين دانشمندان در اين خصوص توضيح دادند: «يکي از نوآوري‌هاي مهم در تکامل حيات بر روي زمين ظهور يک سيستم موثر ارتباطي است اما تاکنون اطلاعات کمي درباره دلايل اين تنوع بزرگ زباني در ميان جانداران وجود داشت.» اين پژوهشگران به منظور درک بهتر اين فرايند آزمايشي را بر روي 20 جمعيت از روبات‌هاي همسان انجام دادند. اين روبات‌ها در محيطي محتوي غذا نگهداري شدند. تمام روبات‌ها و مجهز به 2چرخ، يک دوربين ويديويي، يک حسگر براي شناسايي غذا، برنامه‌اي براي پردازش اطلاعات و دستگاهي براي انتشار نور آبي يا سبز بودند. دستگاه‌هايي که اطلاعات حسي روبات‌ها را پردازش و عملکردهاي حرکتي را توليد مي‌کردند بر روي ارزش‌هاي تصادفي تنظيم شدند. به گزارش آنسا؛ نتايج اين بررسي‌ها نشان داد که در ابتدا روبات‌ها به روشي غيرقابل پيش‌بيني رفتار مي‌کردند، اما پس از گذشت هزار نسل تمام جمعيت‌ها يک زبان مخصوص خود را برپايه استفاده از يک يا سيگنال‌هاي نوري بيشتر براي نسل‌هاي بعدي به ارث گذاشتند. اين سيگنال‌هاي نوري براي برقراري ارتباطات و نشان دادن حضور و يا کمبود غذا بکار مي‌رفتند. در ادامه آزمايشات، اين تفاوت‌هاي زباني در تکامل روبات‌ها بررسي شد. برپايه اين تحقيقات، جمعيت‌هايي که از يک سيگنال واحد براي برقراري ارتباط استفاده مي‌کردند بطور متوسط با سرعت بيشتري مي‌توانستند منبع غذا را پيدا کنند. اين محققان همچنين توضيح دادند: «مطالعه ما نشان داد که دگرگوني در زبان علاوه بر اينکه به انتخاب زيستگاه و انتخاب جنسيتي وابسته است به تغييرات ژنتيکي و فنوتيپي که درطول دوره تکامل رخ مي‌دهد نيز بستگي دارد.»