- رده بندی آرتمیا:
شاخه بند پایان Arthropoda Phylum
زیر شاخه سخت پوستان Crustacea Subphylum
رده آبشش پایان Braachiopod Class
راسته بی پوششان Anostraca Order
خانواده آرتمیده Artemidae Family
جنس آرتمیا ArtemiaGenus

2- گونه های آرتمیا :
آرتمیا گسترش جهانی دارد و در دنیا تحت عنوان آرتمیای دوجنسی( Artemia Bi***ual)و آرتمیای بکرزا
(Atremia Parthenogenetica) مورد شناسایی قرار گرفته است . گونه های دو جنسی عبارتند از:
الف - ArtemiaFranciscana در آمریکا
ب -Artemia Persimilis در آرژانتین
پ - ArtemiaKhazagestan در قزا قستان
ت - Artemia salina در انگلستان ( منقرض شده)
ج - Artemia Urmiana در ایران
چ - Artemia Tibitiana در تبت
د - ArtemiaTunisiana در اروپا و آفریقا
ر - Artemia Monica در کانادا و آمریکا

3 - سیستم تولید مثلی آرتمیا :
تولید مثل در آرتمیا بدو طریق انجام میگیرد:
الف -- تخمگذاری - زنده زایی (Ovoviparity )
ب -- تخمگذاری (Oviparity)
نظر کلی بر این است که در شرایط مناسب آرتمیای ماده تولید نوزادان زنده میکند ولی در شرایط نامناسب ، تولید مثل به صورت تخخگذاری انجام میگیر
ویژگیهای اکولوژیکی آرتمیا:
1- دما حد اکثر دمای قابل تحمل برای اکثر جمعیت های آرتمیا نزدیک 35 درجه سانتیگراد میباشد.البته آرتمیا اورمیانا
نسبت به گرما حسا س بوده و معمولا نمی تواند دمای بیش از 30 در جه سانتیگراد را تحمل نماید.
2- شوری آرتمیای زنده در دریاچه های فوق اشباع که شوری به اندازه340 گرم در لیتر یافت میشود. برخلاف سایر
جمعیت های آرتمیا ،آرتمیا بکرزا حتی در شوری 10 در هزار نیز زیست و تولید مثل میکند.
3- اکسیژن اپتیمم غلظت اکسیژن 5-2 PPMمیباشد.
4- PH آرتمیا بطور طبیعی در آبهای خنثی تا قلیایی زندگی میکند و کاهش PHباعث پایین آمدن میزان تفریخ سیستها و در
صد بقای آرتمیا میگردد.

مزایای استفاده از آرتمیا برای آبزیان:
1- عاری بودن از بیماری
2- قابلیت هضم بالا
3- مغذی بودن
4- لذیذ و مطبوع بودن
5- سهولت شکار برای شکارچی
6- قابل ذید بودن به آسانسلام عزیزان گرامی

کاربدهای آرتمیا
1- استفاده از آرتمیا به عنوان یک منبع پروتئینی برای دام و طیور
2- استفاده از آرتمیا به عنوان یک منبع پروتئین برای آ بزیا ن
3- آرتمیا به عنوان خوراک پروتئینی برای انسان
4- نقش آرتمیا در تولید نمک مرغوب
5- استفاده از آرتمیا در آموزش زیست شناسی
6- مصرف سشست آرتمیا توسط پرندگان
7- استفاده از آرتمیا در سنجش های زیستس

نفش آرتمیا در توسعه صنعت آبزی پروری
[ تکثیرو پرورش آبزیان ارتباط تنگاتنگی با تامین خوراک مناسب و مغذی برای خود آبزیان در طی رشد و بخصوص در اوایل دوره لاروی آنها دارد. لارو آرتمیا حاوی مقدار زیادی اندوخته غذایی حتی بصورت اسیدهای آمینه آزاد است که مستقیما جذب بدت ماهی میشود. بنابر این چشم انداز توسهع کاربرد آرتمیا در پرورش آبزیان بخصوص ماهیان تزئینی بسیار روشن است
ید. ولی عملا دیده شده است دامه بحث آرتمیا
زیستگاههای مهم آرتمیا در ایران :
1- در یاچه ارومیه در آذربا یجا ن
2- آبگیر های حا شیه ای قم در قم
3- در یاچه جازموریان کرمان در بلوچستان
4- دریاچه ورمال در سیستان
5- آبگیر اینچه و شور در نزدیکی منطقه آق قلای شهرستان گرگان در گلستان
6- در یاچه مهارلو ، بختگان و طشک در فارس
7- مرداب گا و خونی در اصفهان
7- کانال شور گنا با د در خراسا ن
8- کانال شور خرم آبا د در خرم آبا د
9- در یاجه شور (میغان )اراک در اراک
10- در یاچه شورابیل اردبیل در اردبیل ( به علت شیرین شدن آب آرتمیاها از بین رفته است )

بغیر از دریاچه ارومیه ، که گونه آرتمیا ارومیانا دارد در بفیه زیستگاهها گونه آرتمیای بکر زا ( پارتنوژتز) دیده میشود
ولی در چند سال اخیر اقدام به رهاسازی آرتمیا فرانسیسکانا در در دریاچه مهارلوی شیراز نموده اند که نتایج خوبی تدارد..

بررسی عمومی آرتمیا:
آرتمیا یکی از انواع مهم و نسبتا گسترده سخت پوستان است که از آبهای لب شور تا آبهای خیلی شور که میزان املاح آن ممکن است تا جند برابر آب در یا باشد زندگی میکند. اسم و جنس این سخت پوست به زبان لاتین با توجه به شکل ظاهزی آن آرتمیا( به معنی گوشواره آبی ) میباشدو در زبان انگلیسی به آن آرتمیا یا میگوی آب شور میگویند .
آرتمیا سخت پوست نسبتا کوجک و ظریفی است که طول آن در ماده ها در حدود 18-12 و در نرها 15-10 میلیمتر است . البته گاهی ممکن است طول آن به 20 میلیمتر هم برسد. نرها کوچکتر از ماده ها بوده و دارای یک جفت انبرک( clasper میباشد که آنها را از ماده ها متمایز میکند . مشخصه مهم ماده ها نیز داشتن کیسه تخمی است که در ابتدای ناحیه شکمی قرار دارد.)
باتشکر عاشق دیسکس
ht که آرتمیا در اکثر فصول سال به هر دو شیوه تولید مثل میکند. کاربرد اشکال مختلف آرتمیا در پرورش آبزیان :
1- سیستهای پوسته زدایی شده :سیست آرتمیا دارای پوسنه ای از جنس کیتین ابوده که برای آبزیان غیر قابل جذب بوده و در بعضی مواقع باعث انباشتگی کیتین در معده و روده شده و در نهایت باعث مرگ بیش از 90 در صد لاروها میگردد با عنایت به این م.ضوع میتوان سیست دکپسوله تولید و به مصرف آبزیان رساند .شیوه وروش ذکپسوله کردن سیست آرتمیا در آینده شرح داده خواهد شد .
2- ناپلی تازه تفریخ شده:

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x512 and weights 71KB.

چرخه زندگی آرتمیا :
تولید مثل در آرتمیا در شرایط نا مساعد به صورت سیست است . سیست حاصل که یک گا سترولای تمایز نیافته است پس از گذراندن یک دوره سرما و خواب ( diapause)در شزایط مساعد و مطلوب آب جذب نموده و شکل کروی پیدا میکند و متابولیسم جنین داخل پوسته فعال میگردد. بعد از گذشت 2-1 ساعت از زمان آبگیری تقسیمات جنینی آغاز میگرددو پس از 20-15 ساعت پوسته سیست میشکا فد(مرحله E-1) و پیش ناپلئوس پوشیده از غشاء تخم گشایی ظاهر میشود. جنین بطور کامل پوسته را میشکا فد و به صورت آویزان متصل به پوسته میماند. در این هنگام به پیش ناپلئوس مرخله E2تبدیل میشود وکمی پس از آن غشاء تخم گشایی پاره شده و لارو شناگر آزاد آرتمیا بیرون میاید. ناپلی اینستار یک بعد از این مرحله 23-17 شمای کلی از چرخه زندگی آرتمیا
بار پوست اندازی کرده و به یایهچ کردن سیست آرتمیا

سلام دوستان نوبت به کارهای غملی بحث شیرین آرتمیا رسید

شزایط هچ کردن سیست آرتمیا اورمیانا :

- شوری آب 35 گرم در لیتر
- دمای آب 26 درجه سانتیگراد
- ph آب 8
- میزان نور دهی 2000 لوكس ( ا عدد مهتابی بزرگ)
- اكسیژن دهی 24 ساعت قبل از كشت ( بیشتر از 5 میلیگرم در لیتر)
- زوك یا ظرف شیشه ای ( ظرف نوشابه یك بار مصرف)

توضیحات اضافه :
برای بالا بردن ph آب میتوان از بیكربنات سدیم ( جوش شیرین ) به مقدار 2 گرم در هر لیتر استفاده كرد تا ph آب را به 8 رساند.
مقذار سیست لازم برای هر لیتر آب 3 گرم كافیست
مدت زمان هچ : 24 تا 36 ساعت
بالغ تبدیل میشود

niksalehi.com