پرنده را می توان طبق نظر شخصی خود تربیت نمود مثلا با ایجاد صدای مخصوص و دادن دان به پرنده میتوان او را شرطی نمود و پس از مدتی حتی با ایجاد صدا و عدم وجود دان پرنده به محرک پاسخ می دهد که به این کار شرطی شدن کلاسیک می گو یند.حال می توان پرنده را با انجام دادن کاری تشویق ویا تنبیه نمود.مثلا با انجام عملی از سوی پرنده با دان دادن به وی او را تشویق کرد و یا با سرزدن عملی از حیوان آنرا تنبیه نمود.که بدین وسیله پرنده خواهدآموخت که در صورت تشویق آن کار را دوباره انجام دهد و در صورت تنبیه به ندرت آن عمل را انجام خواهد داد.به این عمل شرطی شدن فعال میگویند.

رفتار حل مسئله:در این نوع یادگیری پرنده می آموزد که در صورت روبرو شدن با وضعی که تا بحال با آن برخورد نداشته است تجربیات گذشته خود را با یکدیگر تطبیق داده و آن عمل را به نحو احسن انجام می دهد.مثلا کبوتران مسابقه هنگامی که به راههای دور برده می شوند.تا بحال برگشتن از این راه را تجربه نکرده اند ولی با کنار هم گذاشتن تجربه های گذشته خودو اطلاعات ژنتیکی(غریزی)که در آنان وجود دارد و همچنین با استفاده از حس برتر و تجزیه و تحلیل امواج مغناطیسی زمین و انواع بوها می توانند بسرعت جهت یابی کرده وراه خود را بیابند.

رفتارها دو دسته اند:

1-رفتارهای ژنتیکی(غریزی)

2-یادگیری
یادگیری هم بر چهار نوع استوار است که شامل:

1-عادی شدن

2-شرطی شدن کلاسیک

3-شرطی شدن فعال(آزمون و خطا)

4-رفتار حل مسئله در مورد رفتارهایی که در بند 2و3و4 در بالا وجود دارند توضیحاتی ارایه گردید.اما در رابطه با عادی شدن: در این نوع یادگیری کبوتر می آموزد که به محرکهایی که برای او سود یا زیانی ندارند پاسخ ندهد.مثلا هنگامی که کبوتر کلاغی را می بیند در ابتدا برای چند بار متوالی ممکن است از آن بترسد.اما اگر این روند ادامه یابد و کلاغ هم هیچ آزاری به کبوتر نرساند دیدن کلاغ برای کبوتر عادی شده و دیگر از آن نخواهد ترسید.
رفتارهای غریزی در کبوتر مانند رفتار آشیانه سازی و غذا دادن به جوجه ها و... می باشد.

منبع: وبلاگ خودم