ييس اداره بررسي بيماري‌هاي دامي دامپزشکي خراسان شمالي گفت: کمبود ويتامين به‌مدت طولاني منجر به سقط ، تولد نوزادان ضعيف و عقب‌ماندگي در دامهاي سبک و سنگين مي‌شود.دکتر ابوالفضل احمدي در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: درصورتي که مواد غذايي خورده شده مانند شبدر، چغندر و برگ کلم يخ‌زده و کپک باشد ممکن است موجب سقط جنين در دام‌ها شوند.وي ادامه داد: در اقتصاد دامپروري که هدف توليد گوشت يا شير است، اين هدف درصورتي حاصل مي‌شود که دام‌هاي بارور دوره آبستني را بطور کامل به پايان رسانده و سالم ببار آورند به اين ترتيب در هر سال تعداد دام‌هاي گله اضافه شده و در نتيجه گوشت و شير بيشتري توليد مي‌شود.احمدي با اشاره به اينکه سقط جنين عبارت از قطع آبستني قبل از موعد زايمان و خروج جنين کامل نشده، اظهار كرد: علل سقط را مي‌توان به عوامل عفوني و غير عفوني تقسيم کرد.وي با بيان اينکه يکي از عوامل اصلي سقط جنين در بين دام‌هاي اين استان، عوامل غيرعفوني و مکانيکي بوده است، توضيح داد: عدم توانايي رحم در نگهداري جنين، تغذيه و مسموميت از عوامل غيرعفوني است که سبب اين امر در دام‌ها مي‌شود.اين مقام مسوول بيان کرد: حيوانات تک قلوزا(گاو، گوسفند و بز) که چند قلو آبستن مي‌شوند به علت عدم کفايت تغذيه بوسيله مادر و کمبود جا در رحم معمولا در اثر کمترين استرس حيوانات، دچار عارضه سقط جنين مي‌شوند.وي تاکيد کرد: نگهداري دام در جايگاه‌هاي سرد يا در معرض کوران هواي سرد قرار دادن و همچنين دواندن طولاني مدت دام در هواي بسيار گرم ممکن است سبب سقط جنين شود