خیلی باحال بود ممنون.

ببین اون آقا خروس بدبخت چی میکشه از دست این خانم!