ایرن:نتایج یک تحقیق نشان می دهد ارتفاع زیاد یکی از عوامل محدود کننده پراکنش آهو در زیستگاه کالمند و بهادران یزد است

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران ،بر اساس این پژوهش ، مشخص شد که ارتفاع زیاد (2000-1800 متر ) می تواند از عوامل محدود کننده پراکنش آهو در منطقه مورد مطالعه باشد . در این منطقه پراکنش آهو تا شیب 15 درصد، مشاهده شد.
بیشترین فراوانی آهودر مناطقی با شیب 2-0 دیده شده است.
محقق این گونه نتیجه گرفته است که در منطقه کالمند – بهادران، دامنه شیب 10-0 درصد جهت زیست گونه آهو مناسب ترین است.
همچنین بیشترین فراوانی آهوان در فاصله کمتر از 5 کیلومتری منابع آبی دیده شد . البته در فصل تابستان این فاصله کمتر می شود .
بر اساس این تحقیق تا فاصله 1000 متری سکونتگاهها ، فراوانی آهوان ناچیز بود.
تحقیق مذکور توسط اکبری هارونی کارشناس ارشد رشته محیط زیست ،در دانشگاه تربیت مدرس نور انجام گرفته است.
مقامات محلی اعتقاد دارند که این منطقه، زیستگاه مناسبی برای آهو نیست.