جزیره ای جدید در پی فوران آتشفشانی از دل دریای سرخ متولد شده است اما به نظر نمی آید برای مدتی طولانی بتواند به زندگی ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، این جزیره در ماه دسامبر و در پی فورانی شدید از دل دریای سرخ سر برآورد و ماهیگیرانی که در منطقه بودند شاهد رشد جزیره ای ۳۰ متری در میان دریا بودند. “اریک کلمتی” آتشفشان شناس دانشگاه دنیسون می گوید به احتمال زیاد این جزیره در روزی که فوران آتشفشانی رخ داده و متولد شده ارتفاعی برابر ۳۰ متر داشته است. دو ماهواره “ترا” و “آکوا” ناسا در ۲۰ و ۲۲ دسامبر توده های خاکستری را مشاهده کردند که از نقطه تولد جزیره به بیرون فوران می کردند. همچنین ابزار کنترل اوزن بر روی ماهواره “آئورا” ناسا نیز افزایش میزان دی اکسید سولفور را در این منطقه ردیابی کرد که یکی از نشانه های فوران آتشفشانی است. در ۲۳ دسامبر توده ای جدید به شکل یک جزیره در سواحل غربی یمن در دریای سرخ که پیش از آن توسط آب پوشانده شده بود، دیده شد. کلمتی می گوید از سرعت بالای رشد این جزیره شگفت زده است. این جزیره از یک آتشفشان پوششی که به واسطه جریان لاواها به وجود می آیند، ایجاد شده و سر از آب بیرون آورده است. بر اساس گزارش ام اس ان، دانشمندان رصد این جزیره جدید را ادامه خواهند داد تا میزان دوام و بقای آن را بسنجند زیرا به گفته کلمتی بسیاری از این جزیره ها به دلیل اینکه از خاکستر آتشفشانی ساخته شده اند به واسطه امواج دریا به سرعت نابود می شوند: بخشی از دریای سرخ که جزیره جدید در آن متولد شده، این تصویر پیش از متولد شدن جزیره ثبت شده است دود ناشی از فوران آتشفشانی و جزیره تازه متولد شده در این تصویر به خوبی آشکار هستند