معاون استاندار، استان كرمان را گلوگاه ورود دام قاچاق دانست و افزود: موقعيت ترانزيتي کرمان در زمينه ورود دام قاچاق با استانهاي ديگر متفاوت است که بايد با ديد وسيع‌تري به آن نگاه کرد.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه كوير، "محمدجواد کمالي" در مراسم افتتاحيه شوراي هماهنگي مديران سازمان کشور و ادارات کل دامپزشکي استانها، گفت: يكي از مشكلات استان كرمان خشکسالي قريب به 14 سال است كه مشکلات عديده‌اي را براي دامپزشكي ايجاد کرده است.معاون سياسي امنيتي استاندار كرمان گفت: تغذيه افراد بايد اسلامي باشد نه غربي و ما بايد روشهاي الهي را در زمينه تغذيه به دنيا ارايه کنيم.وي با بيان اينكه تغذيه درست، ‌سالم و حلال در اسلام تاكيد شده است، گفت:‌ در وسايل الشيعه در باب حقوق حيوانات 280 حديث آمده است و 200 آيه قرآن نيز مربوط به حيوانات است، شش سوره قرآن به نام حيوانات و بزرگترين سوره آن نيز به نام بقره است.معاون سياسي امنيتي استاندار كرمان گفت:‌ بايد تغذيه انسانها نيز همان گونه كه در قرآن آمده، پاك،‌ حلال و طيب باشد.كمالي گفت: بايد چارچوب الهي،‌ اسلامي و قرآني را از ديدگاه مکتب شيعه براي تغذيه تدوين كرد و به دنياي بشريت ارايه داد.