ترین ها و رکوردهای جهانی گینس: بزرگترین کژدم جهان از گونه هترومتروس سوآمردامی بومی جنوب هند بزرگترین کژدم به شمارمیرود.که درازی آنها به ۲۶ تا ۲۸ سانتی متر و وزنشان تا ۵۶ گرم میرسد.زهر این کژدم ها برای انسان کشنده نیست چون که آنها شکار خود را با انبرهایشان میکشند.