این همون بازای که تو ازادگانه یه نه؟
بله دقیقا همونجاست