آره واقعا مردهای قدیم چی بودن
4 تا زن رو تو یه خونه نگه میداشتن
جیک کسی هم در نمیامد