حالا چیه مثلا!!؟؟؟
اونایی که اه اه اه میکنین اگه راست میگین برین عکسهای کوچیکیتونو بیارین ببینیم ؟؟ از کجا معلوم دماغ خودتون تا رو زمین آویزون نبوده!؟؟