گوجه يک محصول کاملا ايراني ست و دليل اين ادعا آن است که
در ادبيات کهن پارسي در باره آن صحبت به ميان آمده است و
از آن به عنوان سرخي ياد مي کرده اند.چنانکه در کليله و
دمنه آمده است : گرگ سرخي اختيار کرد و به جانب گله شتافت
. که يعني گرگ گوجه فرنگي تهيه کرد و با عجله به سمت گله
رفت که قصه اش در باب چارم اين کتاب آمده است . حتي مولانا
هم در دفتر سوم مثنوي سروده است:
چشم ميماليم اينجا باغ نيست يا بيابانيست يا مشکل راهيست
اين عجب چندين درازاين ميوه ها چون بودسرخي چه حاجت به غذا

که داستان مردي ست که به باغي ميرود وميوه هاي درازمي بيند
اما گوجه فرنگي هم مي بيند و مي گويد : چون گوجه فرنگي هست
پس چه حاجتي به غذا داريم؟
حتي نقل است که نوعي گوجه فرنگي نيزازکشورهاي عربي مي آمده
که به آن اصطلاحا مي گفته اند : عرب سرخي دردوران مغول و
پس ازآن تيموري به خاطر مخالفت حکمرانان اين دو سلسله با
وجود هرنوع رنگ شاد ميان ايرانيان به دستور جوغتاي قويل
قاوان همسرملک خاتون سمناني هر کشاورزي که سرخي مي کاشت
رااز لنگ چپ آويزان مي کردند وبدين نحو بود که نسل سرخي
ورافتاد وحتي جهت تهيه املت مردم از سيب زميني استفاده مي
کردند .اما وقتي برادران تاورنيه در دوران صفوي به ايران
آمدند اولين بار دراروميه مهمان حکمران اين شهر شدند و
حکمران ( که نام او را درست نمي دانم) بين وسايل آنها به
گوجه فرنگي برخورد . قصه برخوردن هم خودماجراي عجيبي ست که
به خاطردخالت مستقيم يکي ازاهل حرمسراي او در اينجا قابل
ذکر نيست حالا شما تصور کنيد ديدن يک جسم قرمز بعدازحدود
350 سال چه حالي ميتواند درحکمران بوجودبيا ورد.چون گردي
اين ميوه شبيه گوجه سبزخودمان بود جناب حکمران تصورکرد که
اين همان گوجه است و چون قرمزبود و خوش آب ورنگ صفت فرنگي
را نيز براي آن درنظر گرفت و دستورکاشت وسيع آن را
دراروميه صادر کرد که بعدهابه ديگر نقاط ايران تسري يافت .
سس گوجه فرنگي هم ابتکار ايرانيان بوده واينکه در فرهنگ
بريتانيا ساخت آن به وايکينگ ها نسبت داده شدهيک دروغ بي
شرمانه بين المللي است که توسط انگليس ها جعل شده