[img]http://up.********.com/images/p5w2q32wc68v3b6oq89v.jpg[/img]
خرگوشها گاهي از دست شما فرار خواهند كرد به خصوص خرگوشهاي تازه وارد و اين خيلي عصباني كننده است .
اما چطور بايد خرگوش را بگيريم :
1- هرگز دنبال او ندويد چون دچار استرس شده و ديگر نزديكتان نميشود
2- يك تكه غذاي شيرين كه دوست دارد(هويج ،تشويقي هاي مخصوص و...)در دستتان بگيريد
3- در نزديكي جايي كه پنهان شده بنشينيد و نامش را صدا كنيد
او خسته خواهد شد و بالاخره به سمتتان خواهد آمد و غذا را خواهد خورد در اين هنگام آرام او را بگيريد