به نوشته ی تاکسل: چاقو های ظریف و زیبایی از جنس استیل توسط میا اشمالن باخ طراحی شده است.این ست چاقوی استیل شامل: چاقوی کوچک برای خرد کردن، چاقوی گوشت بری، چاقوی فیله برای تمیز کردن ماهی و نیز چاقوی سرآشپز می باشد.
برای برداشتن یکی از چاقوهای تو در تو، به سادگی نوک تیغه را فشار داده و چاقو را توسط دسته آن بر می دارید. این چاقوها برای هر آشپزخانه مدرنی ایده آل هستند!