می نویسد مشق خود، یا وزن من، بر دفترش؟
درسهای غم، چه کوهی گشته اینسان بر سرش!!
بی ترازو هم بدانم، از نبود عدل و داد...
دشنه ی سنگین و بی رحم زمانه، در شکسته پیکرش!

آتشی پر زخم، از فقر و بلا ،... انداخته ای ای روزگار ،...
تو که می گفتی، بسوزند خشک و تر، با هم ز جان، پروردگار!
وای بر من ،... وای بر دریای بی ساحل، ز موج ،...
بی کسان را بر زمین ،.. نامردها را، کی نشاندی تخت اوج؟؟؟
این چه وجدان است که خوابیده، ندارد جو عذاب!؟
تو چه آسان هستی و دردا زنی خود را بخواب!
آزمودن بس دگر! این کودک بی کس، ببین...
با ترازویش، چه میزان می شناسد وزن هر نامرد بر روی زمین!