آنها چشم به راه شما هستند

[IMG]http://up.********.com/images/jgawlhv7zwf2ayb7r46l.jpg[/IMG]
ممكن است ما فرقهاي بسياري با هم داشته باشيم ،ممكن است آنها دنيا را مانند ما درك نكنند اما آنها نيز دنيايي را كه در آن ميزيند درك ميكند ،در نياز به غذا،سرپناه ،دوري از درد و دوست به ما شبيه هستند.
آنها تنها هستند و براي دستاني كه روزي نوازششان ميكرده دلتنگند
[IMG]http://up.********.com/images/ud32bwk0jivaashuz0o.jpg[/IMG]
آنها آزار ديده و زخمي و خسته از گوشه و كنار خيابان و از دست ديوانگان نجات يافته اند
[IMG]http://up.********.com/images/p3kzy5h2rsbuons3c5ry.jpg[/IMG]
آنها گران قيمت نيستند،ممكن است زيبا نباشند اما ميتوانند عشق را بفهمند
[IMG]http://up.********.com/images/7ieflzo4quqkrkj3qf5s.jpg[/IMG]
آنها منتظرتان هستند
[IMG]http://up.********.com/images/qmjrvovlgurv748hmftg.jpg[/IMG]
[IMG]http://up.********.com/images/zk7wz4f4mljow8uf6y6.jpg[/IMG]
جاي خالي داريد؟
دنبال دوست ميگرديد؟
سري به پناهگاه بزنيد
[IMG]http://up.********.com/images/4zpljyfdg7h473skh.bmp[/IMG]
ارسال شده توسط شیما