وقتی خودشون مصداق بارز نقض حقوق حیواناتن چی میشه گفت؟