این مطلب توسط نام کاربری ایران دوست ارسال شده است

از فرستادن 4 ببر سیبری دیگر از روسیه به ایران جلوگیری کنید.
دوستان نازنینم برای یاری رساندن به ببرهای سیبری و جلوگیری از فرستادنشان به ایران به اینجا بروید و امضا کنید،به دوستانتان هم پیشنهاد کنید.