به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، زيتون از خانواده «Oleaceae» است و در طب سنتي، روغن آن به عنوان يك ماده تسكين دهنده درد معرفي شده است.
اکرم عيدي از دانشگاه علوم پزشكي اراك، پژوهشي را به منظور بررسي اثر ضد دردي روغن زيتون در موش كوچك آزمايشگاهي طراحي و اجرا كرده است.
در اين مطالعه تجربي، اثر ضد دردي روغن زيتون توسط آزمون فرمالين و آزمون اسيد استيك مورد بررسي قرار گرفت. روغن زيتون در مقادير حجمي يك، پنج و 10 ميلي ليتر بر كيلوگرم وزن بدن، مرفين در دز 10 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن و ايندومتاسين در دز 10 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن به عنوان داروهاي ضد درد استاندارد به صورت درون صفاقي تزريق شدند. حيوانات گروه كنترل هيچ گونه تيماري دريافت نكردند. داده‌ها با استفاده از آناليز واريانس يك طرفه و آزمون توكي مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته‌ها نشان داد: روغن زيتون تنها موجب كاهش معني داري در درد القاء شده در فاز ثانويه آزمون فرمالين شد. روغن زيتون در آزمون اسيد استيك نيز تعداد انقباضات شكمي را به صورت معني داري كاهش داد.
نتايج بدست آمده از بررسي يافته‌ها حاکي از آن است که روغن زيتون موجب كاهش درد التهابي (فاز ثانويه آزمون فرمالين و آزمون اسيد استيك) مي‌شود، اما تاثيري بر كاهش درد نوروژنيك (فاز اوليه آزمون فرمالين) ندارد.