اكلامسپي در سگ

اکلامسپی در سگ متعاقب زایمان ممکن است مشاهده شود علائم آن ضعف و بی حالی است و حالت فلجی توجه دامپزشک را بخود جلب می کند تزریق کلسی 5ccدر ورید همراه قرص کلسیم که بطور خوراکی مصرف می شود و آمپول ویتامین c و یا قرص آن در درمان بیماری نافع است. منبع:دکتر اوحدی نیا

http://www.iraniandog.com/archive/index.php/t-435.html