آلاماندا

نام فارسي: آلاماندا
نام علمي: Allamanda catharica
نام تيره: Apocynaceae
نام انگليسي: Golden trumpet

خصوصيات: هميشه سبز _ ارتفاع در ابتدا در حدود 45 سانتيمتر ولي به ارتفاع 3_ 5 متر نيز ميرسد.
برگها متقابل بيضي شكل با نوك باريك و براق مي باشد. گلها شيپوري با طول 8 سانتيمتر زرد طلايي رنگ و در اواسط تابستان زمان گلدهي مي باشد.

نور : در تابستان ( نور كامل ) و در زمستان ( نيم سايه)

دما: تابستان ( حداكثر 27 درجه ) و زمستان ( حداقل 18 درجه)

آبياري: در فصل رشد هميشه خاك مرطوب باشد و در زمستان هفته اي يكبار هنگاميكه سطح خاك خشك شده باشد.

غبار پاشي: در بهار و تابستان ( فصل رشد ) هر هفته 2 بار بدون خيس شدن گلها و ميتوان براي تامين رطوبت در زير گلداني سنگريزه بريزيد و آب اضافه نماييد ولي نبايد ته گلدان با آب تماس پيدا كند . گياه رطوبت پسند است.

خاك: تركيبي از خاك لوم و شن درشت به نسبت 2 به 1 و اضافه نمودن مقدار كمي پهن گاوي پوسيده به خاك گلدان براي گياه مناسب مي باشديا مخلوطي از يك قسمت تورب ، يك قسمت خاك برگ و يك قسمت خاك باغچه و ضمنآ طالب خاك قليايي است.

كوددهي: با ظهور اولين گل 5 گرم در ليتر هر هفته يكبار با مواد غذايي مايع يا جامد محلول در آب از ارديبهشت تا شهريور ماه

ازدياد: ريشه دار نمودن قلمه هاي سبز و چوبي با طول 8 سانتيمتر با حرارت 21_ 23 درجه از اواسط بهار تا اوايل تابستان

عوارض و درمان: گلها ظاهر نميشود و برگها ريز و ساقه ها دراز هستند كه در اثر نور و تغذيه ناكافي است . پيچيدگي برگها و خم شدن شاخه هاي گياه به طرف پايين در اثر سردي هوا است.

نكته: گياهان تازه خريداري شده هر 3 ماه يكبار با مشاهده ريشه در ته گلدان نياز به تعويض دارند و پس از يكسال تعويض سالانه كافيست . گياه را در معرض هواي سرد و خشك قرار ندهيد .
اواخر پاييز حذف شاخه هاي جوان بعد از اتمام دوره گلدهي جهت گلدهي بهتر در سال آينده لازم است. در شهريور و مهر ماه به ميزان كمتري آبياري نياز دارد و بايد يك دوره خشكي نسبي را بگذراند.
www.farstak.com ›