به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، این ماده بر پایه موم پارافین و اسید استئاریك(چربی مورد استفاده در تولید صابون) تولید شده است.

این ماده می تواند به تولید گرما در واحد های مسكونی مناطق آفتابی جهان كه شب های بسیار سرد دارند كمك كند.

تولید گرما به این شیوه هیچ نیازی به سوزاندن چوب و سوخت های فسیلی ندارد.

نتایج این تحقیقات در نشریه بین المللیRenewable Energy Technology منتشر شده است.

محققان
می گویند طبقه ای از مواد موسوم به 'مواد تغییر فاز' می توانند میزان
زیادی گرما را در مقیاس اندك ذخیره كنند و سپس در تغییر فاز از جامد به
مایع در دمای خاصی گرما را آزاد سازند.

مخلوطی از موم پارافین كه در دمای 98 درصد فارنهایت گرم ذوب می شود و اسید استئاریك كه كاملا مایع است، با نور خورشید گرم می شوند.

با این حال ، زمانی كه دمای هوا كاهش می یابد این مخلوط نیز جامد می شود و به آهستگی گرمای ذخیره شده را آزاد می كند.