به گزارش رکورد دات کام، بزرگ ترین کدو تنبل جهان در امریکا پرورش یافته است.بر اساس این گزارش، بزرگترین کدوتنبل جهان را" کریس استیونز"از شهر نیوریچموند آمریکا با وزن 821٫22 کیلوگرم پرورش داده است.

این کدوتنبل بزرگ ترین و سنگین ترین کدوتنبل جهان می باشد که از بزرگ ترین کدوتنبل سال گذشته که 782٫62 کیلوگرم وزن داشت 38٫55 کیلو سنگین تر است.
این کدو تنبل بزرگ 2٫19 متر است.