و البته میگوی خشک و کرم خونی هم غذا های بسیار غنی هستن