ووووووووووووووووی اینو
دقیقا خود چاردسته
از خونواده ملخاست