مرگ 15 هزار حیوان در شرکت تولیدکننده خز !15 هزار حیوان در یک مزرعه تولید خز در مسکو یا از گرسنگی رو به مرگ هستند یا کشته شده*اند.

گزارش*های منتشر شده در رسانه*های روسیه حاکی از آن است که یک شرکت روسی در نزدیکی منطقه پوشکین که پول زیادی از فروش خز این حیوانات به جیب می*زند، ظاهرا غذای خیلی کم و ناچیزی در اختیار آنها قرار می*دهد تا جایی که حیوانات خزدار در این مزرعه از گرسنگی در حال تلف شدن هستند.به گزارش خبرگزاری آی تی ان، روسیه زمانی در گذشته بزرگترین صادرکننده خز در جهان بود و این شرکت اولین پرورش دهنده حیوانات خز دار در این کشور محسوب می*شد.

با وجودی که تقاضا برای این محصول رو به افزایش است و بازار آن بسیار ارزشمند است اما مسئولان این شرکت قصد ندارند که به وضعیت خوراک و غذای این حیوانات بیشتر توجه کنند.
در حال حاضر قانون خاص حفاظت از حیوانات در روسیه وجود ندارد و فقط برخی از موسسات کوچک در این زمینه تلاش می*کنند.