تا به حال چند بار این عبارت را به کار برده اید؟ مطمئنم که هزاران بار از آن استفاده کرده اید:
"من باید یکم نظمی به کارهایم بدهم."
"من باید این کار را تمام کنم."
"من باید حواسم جمع کنم."
"من باید وزنم را کاهش دهم."
"من باید سیگار را ترک کنم."
"من باید قبض ها را پرداخت کنم."
"من باید اتومبیلم را به تعمیرگاه ببرم."
"من باید از وسایل نقلیه عمومی هم استفاده کنم."
"من باید سکوت کردن را یاد بگیرم."
می خواهم یک پیشنهاد کوچیک به شما بدهم:
برای یک هفته، به جای "من باید" از عبارت "انتخاب من است" استفاده کنید:
"انتخاب من، نظم است."
"انتخاب من، تمام کردن کار است."
"انتخاب من، تمرکز و حواس جمع است."
"انتخاب من، کاهش وزن است."
"انتخاب من، ترک سیگار است."
"انتخاب من، پرداخت قبض هاست."
"انتخاب من، بردن اتومبیلم به تعمیرگاه است."
"انتخاب من، استفاده از وسایل نقلیه عمومی است."
"انتخاب من، سکوت کردن است."
...
پایان هفته کارهایتان راارزیابی کنید. به احتمال خیلی زیاد، به این نتیجه می رسید که با این کار ساده توانسته اید کنترل و تسلط بیشتری روی زندگیتان داشته باشید، مطمئن تر قدم بردارید، و حس کنید که می دانید به کجا می روید و چگونه می روید.