بسکتیه تصمیمی برای این تاپیک بگیرید، دکتر شمس اون موقع که بود هم جواب نمی داد چه برسه به الان که نیست