پاركهاي آبي

orca هاي بخت برگشته اي كه دستگير و مجبور به زندگي برده داري ميشوند:
روند گرفتن انها بسيار وحشيانه است .با صداهاي بمب و هواپيماهاي كوچك،بچه ها با طور از برزگترها جدا ميشوند و آنها فرياد ميزنند و تلاش بسياري براي به هم رسيدن انجام ميدهند .ايندقيقا مثل آدم ربايي است.ميتوانيد تصور كنيد بيايند و فرزندانتان را ببرند؟؟؟بهترين راه براي جلوگيري از اين وحشي گري نرفتن به مكانهايي است كه نمايش حيوانات دارند.


حيوان در طول راه كشيده ميشود و مدام جيغ ميزند.فقط براي سرگرمي انسان.
پاركهاي آبي پرسود هستند اما سودي به بهاي يك زندگي .با لبنخند ظاهري لبهايش گول نخوريد او اسير شده است و براي يك نمايش تكراري دوبار در روز ،7 روز در هفته و 52 هفته در سال با ماهي مرده تغذيه ميشود.فقط براي يك لحظه شادي تماشاگران


ريك باري مربي سابق و نويسنده ميگويد:اين براي مربي هم خسته كننده است فكر كنيد براي او چگونه است
اين آموزش بدي براي كودكانمان است .اين عينك سلطه را بر چشمانشان ميگذارد و احساسات طبيعي شفقت آنها بر همه موجودات را به دل سنگي تبديل ميكند.

او يك حيوان تنهاست ،محروم از رابطه با همنوعانش و در يك مخزن استريل مانند حالتي از محروميت حسي .او فقط ميتواند خواب اقيانوس و خانواده اش را ببيند

منبع:all.creatours.org

نویسنده این مطلب نام کاربری شیما در میهن پت است