آيا شما مي دونستيد كه صدف آب اكواريوم را بهتر از فيلتر تميز مي كند؟
صدف برعكس چيزي كه همه فكر مي كنند حركت مي كند و زائده هاي گوشتي اش را زير شنها فرو مي كند و ميكرو ارگانيسم ها و پلانگتونهاي زير آنها را جا رو مي كند و آكواريوم شما را كاملا تميز مي كند در حال كه هيچ فيلتري قادر نيست به اين خوبي زير شنهاي آكواريوم را تميز كند! البته اي جاندار حركت كندي دارد و ممكن است در عرض 2 - 3 روز 20 - 30 سانت بيشتر جابجا نشود من يك سري عكس پشت سر هم مي ذارم كه در اين تصاوير حركت صدفها كاملا مشخص است. البته تصاوير هنوز كامل نشده و من ضمن چند روز آينده اونا رو ميذارم.