دیدنی ترین تلفن های ساخته شده توسط بشر در بدو اختراع تلفن
عكس هايي جالب كه در موزه ملی تلفن انگلیس، تلفن های ساخت گراهام بل مخترع تلفن و اولین نسل این دستگاه از سالهای 1876 تا 1970 به نمایش در آمده است.

در موزه تلفن لندن دستگاههای نسل اول ارتباطات به نمایش درآمده است که با توجه به پیشرفت های علمی در دوره ما، در نوع خود بسیار جالب توجه است.
به گزارش «24»، در موزه ملی تلفن انگلیس تلفن های ساخت گراهام بل مخترع تلفن و اولین نسل این دستگاه از سالهای 1876 تا 1970 به نمایش در آمده است. بعد از سالهای دهه هفتاد میلادی این صنعت با اختراع تلفن های همراه به یک باره رشد و پیشرفت چشمگیری به خود گرفت.