اما به نظر من خودشونو که نمیتونیم بخوریم حداقل کیکشون و بخوریم من بعضی وقتا واقعا دلم میخواد بامزی رو گاز بگیرم و بخورمش انقدر لجم درمیاد که دندونامو فشار میدم :225: